БІЛАШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                     Погребищенського   району

                                             Вінницької   області

                         22293                                              с. Білашки                                           тел. 2 – 47– 43  

 

Р І Ш Е Н Н Я № 55

 

 12.01.2016року                                                                 4сесія 7скликання

 

Про встановлення місцевих податків ізборів тазатвердження порядків їх справляння на території Білашківської сільської ради на 2016 рік.

 

        Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, керуючись п.24 п. 35 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,  ст.ст.7,8,10,12 розділу 1 та ст. 265 розділу 12 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України, та деяких актів законодавчих актів України для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.    Встановити у 2016 році на території сільської ради місцеві податки ізбори тазатвердити порядки їх справляння згідно з додатками 1 – 2:

  1.1.Податок на майно, який складається з:

  1.1.1.Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток №1);

  1.1.2 Транспортнийподаток(Додаток № 2);

2. Вважати Додатки № 1, № 2 невід’ємною частиною цього рішення.

  1. Вважати таким, що втратили чинність рішення 47 сесії 6 скликання від 26.01.2015 року № 306 «Про встановлення місцевих податків і зборів».

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Білашківської сільської ради та направити в Погребищенське відділення Козятинської МДПІ для здійснення адміністрування податків і зборів.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та соціально економічного розвитку.

 

 

Сільський голова                                                                   Ю.І. Дзиґар

 

Додаток № 1

     до рішення сесії сільської  ради від 12.01. 2016 року № 55

 

ПОРЯДОК

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Платники податку

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території сільської ради.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Обєкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и)  об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку.

л) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів  та інших освітніх закладів, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету. 

 

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Погебищенським відділенням Козятинської МДПІ (контролюючий орган) на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги зі сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Білашківська сільська  рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до  Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

4.3. Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів нежитлової нерухомості,що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями),для установ та підприємств комунальної форми власності територіальної громади:дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

4.4. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

-       об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

-        об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку

Для житлової нерухомості:

5.1. Встановити, що для об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичних та юридичнихосіб– платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 0,1%мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 0,1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 0,1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування

Для нежитлової нерухомості:

5.2. Ставки податку дляоб’єктів  нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні – 0,5%;

б) будівлі офісні –   0,5%;

в) будівлі торговельні(магазини) – 0,5%;

г) гаражі – 0,25%;

ґ) будівлі промислові та склади – 1%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

е) господарські (присадибні) будівлі – 0,05%;

є) інші будівлі – 0,5%.

5.3.  Ставки податку дляоб’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні – 1%;

б) будівлі офісні –   1%;

в) будівлі торговельні(магазини) – 0,5%;

г) гаражі – 0,1%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1%;

є) інші будівлі – 1%. 

5.4. Ставка податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб і використовуються суб’єктами підприємницької діяльності, для розміщення АЗС, становить - 0,2 %.

5.5. Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 4.2, 4.3., пункту 4 звільняються від сплати податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

6. Податковий період

6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Білашківської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

7.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника обєкта

оподаткування  податком

8.1.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за періодз
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                         9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                                        10. Строки сплати податку

10.1.Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Т.В. Малик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

     до рішення сесії сільської  ради від 12.01. 2016 року № 55

 

ПОРЯДОК

справляння транспортного податку

1. Платники податку

         Платниками транспортного податку на території сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2. є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

        Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску, яких минуло не більше 5 років та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 мінімальних розмірів заробітної плати. 

3. База оподаткування

         Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

4. Ставка податку

        Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2. цього Порядку.

5. Податковий (звітний) період

        Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1січнязвітногороку і до20лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу,з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.4. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

      Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.Строки сплати податку

     Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Т.В. Малик